NL (English below)

U wilt reserveren? Lees dan eerst het onderstaande even door:

Wij houden ten aller tijde de 1e keus uit de nestjes! Het kan daarom wel eens voorkomen dat we uiteindelijk kiezen voor een hamster waar een optie op is, geef daarom altijd een top 2 of top 3 door. Houd daar ook rekening mee, vooral als de hamster naar kinderen gaat (om zo teleurstellingen te voorkomen). Alle jonge hamsters mogen pas weg wanneer zij minimaal 5 a 6 weken oud zijn. Om de reservering definitief te maken vragen wij een aanbetaling van minimaal de helft van de vraagprijs. Deze aanbetaling word niet terug betaald bij annulering uwerzijds. Bij annulering van onze kant word de aanbetaling uiteraard wel terug betaald. U kunt bijv. een aanbetaling doen als u op kraamvisite komt of wanneer u uw keuze definitief gemaakt heeft. Op de site zullen we bijhouden welke jongen nog vrij zijn.

 

Zodra er een nestje op komst is of geboren is mag u uw keuze doorgeven. Wanneer ik een keuze heb gemaakt zal ik het nest vrijgeven en neem ik, op volgorde van reserveringen, contact met de reserveerders op. Op kraamvisite komen plan ik pas in zodra ik zelf een keus gemaakt heb. Reserveringen gaan op volgorde van de reserveer lijst (fok reserveringen gaan voor huisdier reserveringen). Als u uw keus gemaakt heeft zal ik op mijn reserveerlijst  "Aangevraagd" zetten, dan kunt u een aanbetaling doen of het volledige bedrag betalen. Zodra dat is gedaan komt er "Gereserveerd" bij de hamster te staan en verwijder ik deze van de verkoop pagina. Zo is het voor iedereen duidelijk welke er nog beschikbaar zijn. De hamsters die nog beschikbaar zijn blijven op de verkoop pagina staan. Wanneer de jonge hamsters oud genoeg zijn om te verhuizen nemen wij contact op om een afspraak te maken om de hamster op te halen. Wanneer wij een week lang niets horen, gaan we ervan uit dat de reservering wordt geannuleerd en komt de hamster weer vrij.

 

Op verzoek kan een gereserveerd hamstertje langer blijven. Echter rekenen we hier wel extra kosten voor. De kosten hiervoor zijn € 0,50 per dag of € 2,50 per week, net hoelang de hamster langer blijft. Dit dient gepast betaald te worden als u de hamster komt halen.

 

Soms is het mogelijk om een hamster bij CS station Den Helder, Hoorn, Heerhugowaard of Alkmaar op te halen. Dit tegen een nader te bepalen meerprijs en in overleg als er meer animo voor is.

 

Onze dieren worden gezond verkocht. Wanneer ze zijn verhuisd en ziek worden, dragen wij hier geen verantwoording voor.

 

Wij geven in de regel geen stambomen mee omdat er in het verleden misbruik van is gemaakt, wel kunt u als u dat wil een stamkaart krijgen via de mail. (fokhamsters krijgen natuurlijk wel een stamboom mee)

 

Omdat wij het beste willen voor de door ons gefokte hamstertjes, wensen wij dat de nieuwe baasjes een kooi hebben van minimaal 80*50 cm. Hamsters graven en klimmen graag en dat kan niet goed in een te kleine kooi. Omdat ze ook graag rennen willen ze graag een looprad van 28/30cm doorsnee, geen open rad met spijlen ivm de pootjes die kunnen breken.

 

Waarom ik alle onderstaande informatie wil? Ik wil (zover als dat kan) zeker weten dat mijn gefokte diertjes goed terecht komen. 

 


Wilt u reserveren? vul dan onderstaand formulier in. Graag zien we ook een foto van de kooi in onze mailbox.


Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


ENG

You want to make a reservation? First read selling condition as stated below:

 

We keep the 1st choice from the litters at all times! It may therefore happen that we eventually choose a hamster that is an option on, so always give a top 2 or top 3. Keep that in mind, especially when the hamster goes to children (to prevent disappointments). All young hamsters may only leave when they are at least 5 to 6 weeks old. To make the reservation final we request a deposit of at least half of the asking price. This deposit will not be refunded upon cancellation on your part. In case of cancellation on our part, the deposit will be refunded.  On the website we will keep track of which hamster is still free.

 

Once a litter is planned or born, you can pass your choice. When I have made a choice, I will release the litter and, in order of reservation, I will contact the reservers. Reservations are in order of the reservation list (breeding reservations go for pet reservations). If you have made your choice, I will write "Requested" at my reservations  checklist, then you can make a deposit or pay the full amount. Once it is done, i will write "Reserved" on my list and I will remove the hamster from the sales page. So it is clear to anyone which hamster is still available. The hamsters that are still available remain on the sales page. When young hamsters are old enough to move, we contact to make an appointment to pick up the hamster. If we do not hear anything for a week, we assume that the reservation will be canceled and the hamster will be for sale again.

 

On request, a reserved hamstertje can stay longer. However, we charge extra costs. The cost for this is € 0.50 per day or € 2.50 per week, just as long as the hamster stays longer. This should be paid on forhand or when you pick up the hamster. No payment? No hamster.

 

Sometimes it is possible to pick up a hamster at CS station Den Helder, Hoorn, Heerhugowaard or Alkmaar. This is at an additional price to be determined and in consultation if there is more animo for it.

 

Our animals are sold healthy. When they move and become ill, we do not account for this.

 

We do not usually share pedigrees because of the abuse of it in the past, but if you want, you can get a card by mail with info about your hamster. (of course, breeders will get a pedigree)

 

Because we want the best for our hamsters we wish, the new owners have a cage of at least 80 * 50 cm. Hamsters like to dig and climb and that can not be done well in a small cage. Because they like to run, they would like to have a 28/30cm running wheel, no open bars with spikes for the paws that can break.

 

 

Why I want all this information underneath? I want to know (as far as it is possible) that my breeded animals get a well to live.


Do you want to make a reservation? please fill in the form below. We would like to see a picture of the cage in our mailbox.


Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.